ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަންނަވައި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

27 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President arrives in AA. Ukulhas Island to hold the "Viavathi Raajje" conference
27 May 2022, Press Release
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ބޭއްވެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންފި
27 މޭ 2022, ޚަބަރު
ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވިސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ހުޅުވައިދެއްވައި ކުޅިވަރުތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
27 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President participates in sports festival held ahead of the Viavathi Raajje conference
27 May 2022, Press Release