ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޭ.ޑީ.ކޭ. ހޮސްޕިޓަލުގެ "ދުވާހިތުން" ޗެރިޓީ ދުވުން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

6 ޖަނަވަރީ 2022