ފޮޓޯ އަލްބަމް

'ޕްރިވެންޝަން އޮފް މެރިން ލިޓަރ އިން ދި ލަކްޝްޑްވީޕް ސީ' ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

25 ޖަނަވަރީ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުނީގެ މިންވަރު މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ގޮވައިލައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2021, ޚަބަރު
First Lady urges lifestyle shift from throwaway culture to one that is more circular
25 January 2021, Press Release