ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލު

26 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President participates in ceremonial flag hoisting ceremony to mark Independence Day
26 July 2020, Press Release
މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
26 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު