ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

3 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމުކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ އަތޮޅު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
President discusses key development needs of South Maalhosmadulu Atoll with Council
03 March 2024, Press Release