ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އިނގުރައިދުއަށް ވަޑައިގަތުން

3 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the Island Council and WDC of R. In'guraidhoo to discuss Vital Development Projects
03 March 2024, Press Release