ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. ފައިނު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށުގެ ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC of R. Fainu and discuss key development concerns
02 March 2024, Press Release