ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President reaffirms commitment to address the most pressing issues raised by the R. Kinolhas Council
02 March 2024, Press Release