ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

2 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށްކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
2 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު