ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާންވާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު