ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަލިފުށި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

My focus day in and day out is to serve people's needs, says the President
02 March 2024, Press Release