ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މާފަރު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މާފަރު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
28 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President meets with N. Maafaru Council Members: Council Members discuss development needs for the Island
28 February 2024, Press Release