ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ކަންތައްތައްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The Vice President reaffirms the administration's commitment to promoting religious awareness and building social cohesion
07 June 2023, Press Release