ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

21 މޭ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Governor of China's Yunnan Province pays a courtesy call on the President
21 May 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 މޭ 2023, ޚަބަރު