ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓް 2023 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

13 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President attends the World Government Summit 2023
13 February 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓް 2023 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
13 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު