ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކެމްބޯޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅު

16 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih holds official talks with Samdech Techo Prime Minister Hun Sen of Cambodia
16 January 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު