ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ގަމަށް ވަޑައިގަންނަވައި، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ކުރިން އެރަށުގައި ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

10 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The participants of the Viavathi Raajje conference take part in a Sports Festival
10 September 2022, Press Release