ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖޮއިންޓް ކޮންފަރަންސް ފޮރ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

20 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady attends the closing ceremony of the International Joint Conference for Healthcare Professionals
20 July 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖޮއިންޓް ކޮންފަރަންސް ފޮރ ހެލްތްކެއަރ ޕްރޮފެޝަނަލްސް" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
20 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު