ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ޙާލު ބައްލަވައިފި
11 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President and First Lady meet with Maldivian Hajj Pilgrims in Mina
11 July 2022, Press Release