ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކިގާލީ ކޮންފަރެންސް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ފޮޓޯ މައުރަޒަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

25 ޖޫން 2022