ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ރުވާންޑާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

23 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރުވާންޑާއަށް ވަޑައިގެންފި
23 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President arrives in Rwanda to attend 26th CHOGM
23 June 2022, Press Release