ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވީ.އެމް.އޭ. އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް 2022ގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލް މެޗު ބައްލަވައިލެއްވުން

9 ޖޫން 2022