ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު، 9 ވަނަ އިންޓަރ-އޮފީސް ބިލިއާޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

10 ޖޫން 2022