ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޕިއަރ އެޑިއުކޭޓަރޒް ޓްރެއިނިންގ ޕުރޮގުރާމު" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

9 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President inaugurates the Y-PEER training of trainers programme
09 June 2022, Press Release
"ވައި-ޕިއަރ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރޒް ޕުރޮގުރާމު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
9 ޖޫން 2022, ޚަބަރު