ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with council members of Sh. Noomaraa Island: The Council is thankful for constructive developmental progress
02 June 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ މުޅިރާއްޖެއާ އަތޮޅުތަކާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނޫމަރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެއްވާ ކަންކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
2 ޖޫން 2022, ޚަބަރު