ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޖޮއިންޓް ޕޮޒިޓިވް ޕޭރެންޓިންގ ޕުރޮގުރާމު" އިފުތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

1 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady attend the launching of the Joint Positive Parenting Program
01 June 2022, Press Release
"ޖޮއިންޓް ޕޮޒިޓިވް ޕޭރެންޓިންގ ޕްރޮގުރާމް" އިފުތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 ޖޫން 2022, ޚަބަރު