ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ.ގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

31 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The WHO Representative to the Maldives calls on the President
31 May 2022, Press Release
ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ.ގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
31 މޭ 2022, ޚަބަރު