ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ހަތަރުވަނަ ސެޝަން

29 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ދޫކުރާ ބަޖެޓް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުކުރުމަށާއި އެކޮމެޓީ މިހާރަށްވުރެ ހަރަކާތްތެރި ކޮމެޓީއަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 މޭ 2022, ޚަބަރު
President intent on resolving budgetary constraints faced by WDCs
29 May 2022, Press Release