ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވިިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން

28 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2022, ޚަބަރު
The administration aims to empower local councils to serve their constituents better, says the President
28 May 2022, Press Release