ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ނައިވާދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
24 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު
The President meets Naivaadhoo Island Council, discusses developmental plans
24 April 2022, Press Release