ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ޖަޕާނު ސަފީރު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

19 އޭޕްރިލް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Japanese Ambassador pays a courtesy call on the First Lady
19 April 2022, Press Release
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022, ޚަބަރު