ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 11/01/2022

11 ޖަނަވަރީ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްވަރު ކޯވިޑް-19 ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު
Cabinet deliberates response to rising Covid-19 infections
11 January 2022, Press Release
އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ކެރީބިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސްޓޭޓްސް (އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް)ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2022, ޚަބަރު
The President decides to seek parliamentary consideration to join OACPS
11 January 2022, Press Release