ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަނގްލަދޭޝްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Minister of Foreign Affairs of Bangladesh calls on Vice President
22 November 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު