ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އެމެރިކާގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި އޮސްޓްރޭލިއަން ފެޑްރަލް ޕޮލިސްގެ ޚާއްޞަ ވަފުދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President meets delegation from US DEA and AFP
22 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އެމެރިކާގެ ޑީ.އީ.އޭ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އޭ.އެފް.ޕީގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު