ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އުކުޅަހުގެ ހެލްތް ސެންޓަރާއި ބަަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުން

21 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President meets AA Ukulhas Council and WDC: President says projects progress faster with better coordination between government and councils
21 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުކުޅަހުގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާާރާ ކައުންސިލާ ގުޅުން ރަނގަޅުވުމުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢުތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި
21 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު