ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސާކް ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ އަނބިކަނބަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Spouse of SAARC Secretary General pays courtesy call on First Lady
10 October 2021, Press Release
ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަނބިކަނބަލުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު