ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޭމަންޑޫ ސްކޫލަށާއި، ވޭމަންޑޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރ ވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

19 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށާއި، ވޭމަންޑޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President visits Veymandoo FCSC and Veymandoo School
19 August 2021, Press Release