ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެއްސެވުން

5 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި
5 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު
President receives second dose of Covid-19 vaccine
05 April 2021, Press Release