ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

27 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިންނަކީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވައިލައްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President urges public to remain unified against adversity
27 December 2020, Press Release