ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހއ. އިހަވަންދުއަށް ވަޑައިގަތުން

1 ޖޫން 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިހަވަންދުއަށާއި އުތީމަށް ވަޑައިގެން، އެދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ޖޫން 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the people of Ihavandhoo and Utheemu
01 June 2012, Press Release