ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހއ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

1 ޖޫން 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ޞުލްޙަވެރިވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
1 ޖޫން 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the people of Hoarafushi
01 June 2012, Press Release