ފޮޓޯ އަލްބަމް

އީރާންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ފޮރ އޭޝިޔާ އެންޑް ޕެސިފިކްގެ ނައިބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

30 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތެހެރާންގައި ބާއްވަވާ ނޮން-އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އީރާންގެ ރައީސް ފޮނުއްވި ދަޢުވަތުގެ ސިޓީފުޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
30 މޭ 2012, ޚަބަރު
Iranian President invites President Waheed to the 16th NAM Summit
30 May 2012, Press Release