ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ އިނާމް ކޮމިޓީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

29 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމީ އިނާމު ދެއްވާ އުޞޫލުތަކަށް ބައެއް ބަދަލު ގެންނަވައި، މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރްޞަތު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައި، އެކަމުގެ ތަފްޞީލް ހާމަކުރައްވައިފި
29 މޭ 2012, ޚަބަރު
National Honours Committee Opens Nominations for National Awards
29 May 2012, Press Release