ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަދަނީ ތަޢްލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުން

30 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޤާނޫނުގެ ބަސް އަހަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މުގުރާލާ މީހުންނަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President urges all citizens to abide by the law
30 April 2012, Press Release