ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President and Vice President meets Fuwahmulaku Councils
26 April 2012, Press Release