ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގައި ކިޔަވަންތިބޭ ދިވެހި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ފެބުރުވަރީ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ބާރަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަތަނެއް ކަމަށާއި، މީގެ އަހަރެއް ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ޙަޤީޤަތްތަކާ މިއަދާ ވަރަށް ތަފާތު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ފެބުރުވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Meets Maldivians Studying in India
24 February 2011, Press Release