ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔުނައިޓެޑް ޕްރޮގްރެސިވް އެލައަންސްގެ ޗެއަރޕަރސަން ސޯނިއާ ގާންދީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ފެބުރުވަރީ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Meets Senior Officials of the Indian Government
24 February 2011, Press Release