ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓްގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 ފެބުރުވަރީ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމަންޓްގެ ވަފްދާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Meets the European Parliament Delegation
21 February 2011, Press Release