އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފު
ބްލާސަމްވާދީ/ ޏ.ފުވައްމުލައް

               ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިގެން ސައިޕްރަސްގެ ލެމަސޯލްގައި ޖަނަވަރީ 1995 އިން ނޮވެންބަރު 1995 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މެރިޓައިމް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ކޯހުން 1 ވަނަ ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާތީ.