މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ޔުނިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ސެޕްޓެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ސެޕްޓެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
"މޭރީ ބްރައުން" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ސެޕްޓެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
"ހުނަރު ޕްރޮގްރާމް" އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ސެޕްޓެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
[ފުވައްމުލަކު ތަރައްޤީގައި ސާކުގެ ޙިއްޞާ] މިނަމުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ސެޕްޓެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ތިނަދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމާއި، މަތި ދެކުނު ސަރަޙައްދުގެ ސްޓޭޑިއަމް ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 އޮގަސްޓް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ޙަވާލު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 އޮގަސްޓް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިދިކޮޅު ޑީ.އާރު.ޕީ.ގެ ލީޑަރ އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
20 އޮގަސްޓް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދައުލަތުގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޞްލާޙުގެ އިފްތިތާޙީ ދަރުބާރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 އޮގަސްޓް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޮގަސްޓް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު